آدرس پرتال تلفن دورنگار ایمیل آدرس
معاونت آموزشی دانشگاه:
آدرس پرتال:https://www.modares.ac.ir
82882014
82883145
82884180 Edu@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس
۱۴۱۱۵-۳۳۳ساختمان معاونت آموزشی
مدیر آموزشی :
 • اداره پذیرش، ثبت نام و امور مشمولین:
 • اداره برنامه ها و امور دانش آموختگان:
 • اداره شناسایی و هدایت استعدادهای درخشان:
82883287
82883058
82883057
82883229
82883119 amoozesh@modares.ac.ir ساختمان معاونت آموزشی - طبقه سوم
رئیس دفتر آموزش های آزاد :
 • دوره های آموزش کوتاه مدت:
 • دوره های آموزش فراگیر:
 • دوره های آموزش مجازی:
82883221
82883052
82883113
82883099
82883114 Free-edu@modares.ac.ir ساختمان معاونت آموزشی - طبقه اول
مدیر امور هیئت علمی :
 • واحد ارزشیابی:
 • واحد ترفیع:
82884142
82884130
82884127
82884127 evalue@modares.ac.ir ساختمان معاونت آموزشی - طبقه چهارم
مدیر همکاری های آموزشی و آزمون :
 • اداره پذیرش های آزمونی:
 • اداره پذیرش های غیر آزمونی:
 • اداره مدرک زبان انگلیسی:
 • امور قراردادهای آموزشی:
82883236
82883062,82883061
82884152
82883062
82883184
82883025 infoazmoon@modares.ac.ir
(واحد پذیرش های آزمونی)
Infoadmission@modares.ac.ir
(واحد پذیرش های غیر آزمونی)
ساختمان معاونت آموزشی - طبقه اول
مدیر برنامه ریزی گسترش و بازنگری :
 • اداره برنامه ریزی و توسعه آموزشی:
 • اداره بازنگری و ارتقاء کیفیت آموزشی:
82883137
82883063
82883024
82883148 planning@modares.ac.ir ساختمان معاونت آموزشی - طبقه دوم

ارتباط مستقیم با معاون آموزشی