صندوق رفاه


 

bulletشرح وظايف صندوق رفاه دانشگاه

  • پرداخت وام به اعضاء طبق ضوابط و مقررات اساسنامه و دستورالعمل‌های مصوب هيأت مديره صندوق رفاه دانشگاه
  • تهيه و تنظيم ترازنامه و عملكرد سالانه حداكثر تا قبل از پايان سال مالی.
  • رسيدگی به حساب‌های صندوق و ارائه گزارش سالانه به هيأت امنای دانشگاه.
  • در اختيار گذاشتن مجموع مبالغ واريز شده توسط دانشگاه و عضو به عضو يا ورثه در زمان بازنشستگی يا فوت بر اساس ضوابط و مقررات اساسنامه صندوق به منظور حمايت از اعضاء براي زمان بازنشستگی يا از كارافتادگی.

bulletافراد صندوق رفاه دانشگاه

  • مدیر عامل صندوق رفاه دانشگاه: حجت صفرنژاد
  • حسابدار: زهرا علمی

bulletشماره حساب و شماره کارت صندوق رفاه دانشگاه:

143335844 ، 5859837005864752 ، لطفاً فيش واريزي را به دفتر صندوق تحويل دهيد.

bullet راهنمای دريافت وام خريد مسكن

bullet فرم‌ها

bullet آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها