حوزه ریاست


 
  • رئیس مرکز مطالعات آفریقا
  • مجید رسولی
  • مدیر گروه مطالعات فرهنگی مرکز مطالعات آفریقا
  • عباس برومند اعلم
  • مدیر گروه مطالعات ژِئوپلتیک مرکز مطالعات آفریقا
  • مصطفی قادری حاجت
  • مدیر گروه مطالعات سیاسی مرکز مطالعات آفریقا
  • شهروز شریعتی
  • مدیر گروه مطالعات اقتصادی مرکز مطالعات آفریقا
  • سعیده علیزاده