اجرا شده


 
رديف عنوان طرح کارفرما سال اجرا مجري طرح
1 ژئوپلیتیک منطقه شاخ آفریقا
2 ژئوپلیتیک منطقه غرب آفریقا
3 بررسی و تحلیل روند منطقه گرایی کشورها در قاره آفریقا
4 قلمرو خواهی ایران و عربستان در غرب آفریقا ژئوپلیتیک انضمامی منطقه شاخ آفریقا
5 گزارش راهبردی صلح و امنیت در آفریقا
6 طراحی و تدوین الگوی اثربخش حضور ایران در آفریقا
7 مطالعه تطبیقی شکنندگی دولت در لیبی و سومالی (تحلیل سه سطحی)
8 منبع شناسی و ارزیابی پژوهش های برتر روابط فرهنگی بین المللی
9 سیاست پژوهی و تدوین نقشه راه کشورهای آفریقای جنوبی، مصر، تانزانیا و نیجریه