انتشارات


 

شماره اول فصلنامه آفریقا آسیا

مرکز مطالعات افریقا

سال نشر: پاییز و زمستان 1402
قیمت:

کتاب «شاخ آفریقا؛ از اقوام و قبایل تا حکومت محلی»

مرکز مطالعات افریقا

سال نشر: 1402
قیمت:

کتاب «افق تغییرات در روابط هند و آفریقا»

مرکز مطالعات افریقا

سال نشر: 1402
قیمت:

کتاب «آفریقا (6): صلح و امنیت درآفریقا (جلد 2)

مرکز مطالعات افریقا

سال نشر: 1401
قیمت:

کتاب «آفریقا (3): آفریقا در سیاست بین‌الملل»

مرکز مطالعات افریقا

سال نشر: 1400
قیمت:

گاهنامه خبری تحلیلی «آفریقا» - شماره 29

مرکز مطالعات افریقا

سال نشر: نیمه دوم آبان 1400
قیمت: رایگان

گاهنامه خبری تحلیلی «آفریقا» - شماره 28

مرکز مطالعات افریقا

سال نشر: نیمه دوم مهر 1400
قیمت: رایگان

گاهنامه خبری تحلیلی «آفریقا» - شماره 27

مرکز مطالعات افریقا

سال نشر: نیمه دوم اردیبهشت 1400
قیمت: رایگان

گاهنامه خبری تحلیلی «آفریقا» - شماره 26

مرکز مطالعات آفریقا

سال نشر: نیمه اول اردیبهشت 1400
قیمت: رایگان

گاهنامه خبری تحلیلی «آفریقا» - شماره 25

مرکز مطالعات آفریقا

سال نشر: نیمه دوم فروردین 1400
قیمت: رایگان

گاهنامه خبری تحلیلی «آفریقا» - شماره 24

مرکز مطالعات آفریقا

سال نشر: نیمه اول فروردین 1400
قیمت: رایگان

گاهنامه خبری تحلیلی «آفریقا» - شماره 23

مرکز مطالعات آفریقا

سال نشر: نیمه دوم اسفند 1399
قیمت: رایگان

گاهنامه خبری تحلیلی «آفریقا» - شماره 22

مرکز مطالعات آفریقا

سال نشر: نیمه اول اسفند 1399
قیمت: رایگان

گاهنامه خبری تحلیلی «آفریقا» - شماره 21

مرکز مطالعات آفریقا

سال نشر: نیمه دوم بهمن 1399
قیمت: رایگان

گاهنامه خبری تحلیلی «آفریقا» - شماره 20

مرکز مطالعات آفریقا

سال نشر: نیمه اول بهمن 1399
قیمت: رایگان

گاهنامه خبری تحلیلی «آفریقا» - شماره 19

مرکز مطالعات آفریقا

سال نشر: نیمه دوم دی 1399
قیمت: رایگان

کتاب «شورش بوکوحرام در نیجریه»

دکتر مجید رسولی و دکتر سیروس احمدی نوحدانی

سال نشر: زمستان 1399
قیمت: 70000 تومان

کتاب آفریقا 2

مرکز مطالعات آفریقا/ مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران

سال نشر: دی ماه 1399
قیمت: 60000 تومان

گاهنامه خبری تحلیلی «آفریقا» - شماره 18

مرکز مطالعات آفریقا

سال نشر: نیمه اول دی 1399
قیمت: رایگان

گاهنامه خبری تحلیلی «آفریقا» - شماره 17

مرکز مطالعات آفریقا

سال نشر: نیمه دوم آذر 1399
قیمت: رایگان

گاهنامه خبری تحلیلی «آفریقا» - شماره 16

مرکز مطالعات آفریقا

سال نشر: نیمه اول آذر 1399
قیمت: رایگان

گاهنامه خبری تحلیلی «آفریقا» - شماره 15

مرکز مطالعات آفریقا

سال نشر: نیمه دوم آبان 1399
قیمت: رایگان

گاهنامه خبری تحلیلی «آفریقا» - شماره 14

مرکز مطالعات آفریقا

سال نشر: نیمه اول آبان 1399
قیمت: رایگان

گاهنامه خبری تحلیلی «آفریقا» - شماره 13

مرکز مطالعات آفریقا

سال نشر: نیمه دوم مهر 1399
قیمت: رایگان

کتاب «دیپلماسی و فعالیت‌های اقتصادی چین در آفریقا (روابط در جریان)»

دکتر میثم میرزائی تبار، عضو هیأت علمی گروه مطالعات ژئوپلیتیک مرکز مطالعات آفریقا

سال نشر: پاییز 1399
قیمت: 40000 تومان

گاهنامه خبری تحلیلی «آفریقا» - شماره 12

مرکز مطالعات آفریقا

سال نشر: نیمه اول مهرماه 1399
قیمت: رایگان

گاهنامه خبری تحلیلی «آفریقا» - شماره 11

مرکز مطالعات آفریقا

سال نشر: نیمه دوم شهریور 1399
قیمت: رایگان

گاهنامه خبری تحلیلی «آفریقا» - شماره 10

مرکز مطالعات آفریقا

سال نشر: نیمه اول شهریور 1399
قیمت: رایگان

گاهنامه خبری تحلیلی «آفریقا» - شماره 9

مرکز مطالعات آفریقا

سال نشر: نیمه دوم مرداد 1399
قیمت: رایگان

گاهنامه خبری تحلیلی «آفریقا» - شماره 8

مرکز مطالعات آفریقا

سال نشر: نیمه اول مرداد 1399
قیمت: رایگان

گاهنامه خبری تحلیلی «آفریقا» - شماره 7

مرکز مطالعات آفریقا

سال نشر: نیمه دوم تیر 1399
قیمت: رایگان

گاهنامه خبری تحلیلی «آفریقا» - شماره 6

مرکز مطالعات آفریقا

سال نشر: نیمه اول تیر 1399
قیمت: رایگان

گاهنامه خبری تحلیلی «آفریقا» - شماره 5

مرکز مطالعات آفریقا

سال نشر: نیمه دوم خرداد 1399
قیمت: رایگان

گاهنامه خبری تحلیلی «آفریقا» - شماره 4

مرکز مطالعات آفریقا

سال نشر: نیمه اول خرداد 1399
قیمت: رایگان

دیده‌بانی علمی کووید 19:کرونا و فرصت‌های تعاملی ایران و کشورهای آفریقایی

دکتر میثم میرزائی تبار، عضو هیأت علمی گروه مطالعات ژئوپلیتیک مرکز مطالعات آفریقا

سال نشر: اردیبهشت 1399
قیمت: رایگان

گاهنامه خبری آفریقا - شماره 3

مرکز مطالعات آفریقا

سال نشر: نیمه دوم اردیبهشت 1399
قیمت: رایگان

گاهنامه خبری آفریقا - شماره 2

مرکز مطالعات آفریقا

سال نشر: نیمه اول اردیبهشت 1399
قیمت: رایگان

گاهنامه خبری آفریقا - شماره 1

مرکز مطالعات آفریقا

سال نشر: 1399
قیمت: رایگان