اجرا شده


 
رديف عنوان طرح کارفرما سال اجرا مجري طرح
1 ژئوپلیتیک منطقه شاخ آفریقا
2 قلمرو خواهی ایران و عربستان در غرب آفریقا
3 ژئوپلیتیک منطقه غرب آفریقا
4 بررسی و تحلیل روند منطقه گرایی کشورها در قاره آفریقا
5 ژئوپلیتیک انضمامی منطقه شاخ آفریقا
6 گزارش راهبردی صلح و امنیت در آفریقا
7 طراحی و تدوین الگوی اثربخش حضور ایران در آفریقا
8 مطالعه تطبیقی شکنندگی دولت در لیبی و سومالی (تحلیل سه سطحی)
9 منبع شناسی و ارزیابی پژوهش های برتر روابط فرهنگی بین المللی
10 سیاست پژوهی و تدوین نقشه راه کشورهای آفریقای جنوبی، مصر، تانزانیا و نیجریه