ارتباط با رئیس دانشگاه


 
ارتباط با رئیس دانشگاه
این صفحه برای حمایت از حقوق مراجعه‌کنندگان و ذی‌نفعان و با هدف دریافت پیشنهادها و انتقادهای شما ایجاد شده است.
خاطر نشان می‌شود نظرات شما به طور مستقیم به ریاست دانشگاه ارسال می‌گردد.
مشخصات فردی:
درصورتی‌که تمایل دارید به درخواست شما پاسخ داده شود، شماره تلفن و پست الکترونیکی خود را درج نمائید.
نام :
نام خانوادگی :
جنسیت : *
وضعیت : *
شماره تماس :
پست الکترونیکی :
واحد مورد نظر :
نظر و پیشنهاد : *
مستندات :
در صورتی که موضوع درخواست شما رسیدگی به شکایت علیه شخص خاص باشد می‌توانید شکایت خود را رأساً به مراجع ذی‌ربط به نشانی زیر منعکس نمائید.
1- دبیرخانه هیأت تخلفات اداری کارکنان: تلفن: 82883127 E-mail: HTEK@modares.ac.ir
2- دبیرخانه هیأت انتظامی اعضای هیأت علمی: تلفن: 82884172 E-mail: HEAHE@modares.ac.ir
3- دبیرخانه کمیته انضباطی دانشجویان: تلفن: 82883187 E-mail: CED@modares.ac.ir