مدیریت اداری و پشتیبانی


 

نقش منابع انسانی و اهميت روزافزون آن در توسعه بر هيچ‌كس پوشيده نيست، در فضاي پرشتاب و سرشار از رقابت دنيای امروز، آنچه كه منجر به كسب مزيت رقابتی درسازمان‌ها می‌شود نيروی انسانی باكيفيت، خلاق و پوياست، به همين منظور مديريت امور اداری در جهت نيل به اهداف دانشگاه تربيت مدرس با به‌كارگيری و حفظ منابع انسانی مجرب، متخصص و متعهد به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولايت مطلقه فقيه با رهبری مقام عظمای ولايت حضرت آيت الله خامنه‌ای و برخوردار از بصيرت و انگيزه بالا به‌منظور نقش‌آفرينی در دانشگاه ايفای وظيفه می‌نمايد. در اين راستا و در جهت تحقق اهداف فوق سياست‌های استخدامی دانشگاه بر پايه اصول زير اجرا می‌شود:

 • فراهم آوردن فرصت برابر استخدام برای افراد واجد شرايط به منظور انتخاب شايسته‌ترين نيروها با انتشار آگهی‌های استخدامی و برگزاری مصاحبه‌های تخصصی
 • رفع هرگونه تبعيض و اطمينان از اتخاذ رويه عادلانه در فرايند جذب متقاضيان استخدام - كشف استعدادهای نهفته و كمك به رشد و پيشرفت كاركنان از طريق آموزش‌های ضمن خدمت
 • توجه به شايستگی افراد برای انتصاب آنان در مشاغل مورد نياز

اهداف و برنامه‌های مدیریت اداری و پشتیبانی

 • افزايش نظم، دقت و سرعت ارائه خدمات در مديريت امور اداری
 • افزايش سطح ارائه خدمات رفاهی به كاركنان دانشگاه
 • افزايش اطلاعات اعضای هيأت‌علمی در رابطه با بخشنامه‌ها، آئين‌نامه‌ها و مصوبات استخدامی و ترفيعی
 • ساماندهی حضور و غياب، مرخصی‌ها و مأموريت‌های روزانه كارمندان در سطح دانشگاه
 • ساماندهی حضور، مرخصی و ماموريت‌های اعضای هيأت‌علمی
 • ساماندهی فضاهای سبز در سطح دانشگاه
 • كاهش هزينه‌های خريدهای تجهيزات اداری در سطح دانشگاه و دانشكده‌ها
 • دستيابی به ميزان حداقل 20 درصد كارهای دانشگاه در قالب دوركاری