مدیریت مالی و حسابداری


 

مدیریت امور مالی با رویکرد هدايت و هماهنگی فعاليت‌های واحدهای مالی و حسابداری در دانشکده‌ها، واحدها و مراكز تحقیقاتی، پژوهشی و ارائه خدمات مشورتی و تخصصی جهت اعمال قوانين و مقررات و نظارت بر نحوه ثبت و ضبط و نگهداری حساب‌ها با زیر مجموعه پنج اداره " حسابداری – اموال – اعتبارات و تنظیم حساب‌ها – رسيدگی به اسناد - در آمدها" اقدامات لازم ر ابه سر انجام می‌رسانند، و این مهم با درخواست وجه از خزانه در تأمین اعتبار نسبت به تنظيم جريان نقدينگی در سطح دانشگاه و مراقبت در تأمين به موقع نيازهای مالی براي پرداخت هزينه‌ها، با اجرای اصول و فنون حسابداری و نيز قوانين و مقررات مالی، محاسباتی و معاملاتی از طريق بررسی‌های منظم و ادواری نهایتاً به تهیه و تنظیم و نگهداری حساب‌ها جهت تهيه و تنظيم گزارش تفريغ بودجه در پايان هر سال مالی و ارسال آن به مراجع ذيربط و مدیریت دانشگاه صورت می پذیرد .

در حال حاضر مديريت اين واحد بر عهده آقای غلامرضا خاکسار می‌باشد. 

اهداف و برنامه‌های مديريت امور مالی

  • به‌كارگيری سيستم الكترونيكی اطلاع رسانی خدمات مالی
  • ايجاد سيستم حسابداری تعهدی
  • ايجاد سيستم يكپارچه درآمدهای اختصاصی (وصولی) در سطح دانشگاه
  • به روز رساني وضعيت اموال دانشگاه
  • برخورداری از بايگانی متمركز، امن و داراي فضای كافی در رابطه با اسناد مالی
  • افزايش رفاه نسبی همكاران از خدمات مالی دانشگاه