مدیریت فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی


 

دفتر فنی و طرحهای عمرانی همزمان با تأسيس دانشگاه با هدف ساخت و ساز فضاهای دانشگاهی ايجاد گرديد و فعاليت خود را در زمينه احداث و توسعه و حفظ و نگهداری از بناها و تأسيسات موجود و ساخته شده در سالهاي متمادی آغاز نمود، اين دفتر با كادری مجرب ‌و ‌كارآمد در امور اجرائی ‌و‌ نظارت بر پروژه‌های عمرانی دارای توانمنديهای بالایی بوده كه ماحصل آن ساختمانهای احداثی دانشگاه اعم از آموزشی، اداری، كمك آموزشی، رفاهی-خدماتی ‌و خوابگاه‌های دانشجوئی، محوطه‌سازی ‌‌و‌ ساير مكانهای ايجاد شده در دانشكده‌ها و مؤسسات تابعه مي‌باشد. همچنين مي‌توان اظهار نمود در راستاي شكل‌دهي ‌و بهينه‌سازي فضاهای فيزيكی و كالبدی پروژه‌های عمرانی دانشگاه، سهم عمده‌ای در پيشرفت اين مجموعه علمی داشته است. اميد است با سرعت بخشيدن به پروژه‌های عمرانی در قالب برنامه‌های زمانبندی شده و ميزان تعامل با ساير واحدها در جهت پذيرش دانشجويان تحصيلات تكميلی در رشته‌های مختلف و همسو با اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامي ايران گامهای مؤثر و سازنده‌ای بردارد.

اهداف و برنامه هاي مديريت دفتر فنی

  • افزايش سرعت اجرای پروژه‌های عمرانی دانشگاه
  • بهينه سازي فضاهای فيزيكی و كالبدی پروژه‌های عمرانی
  • انجام پروژه‌های عمرانی در قالب برنامه زمانبندي شده
  • افزايش ميزان تعامل دفتر فنی با واحدهای مرتبط در پروژه‌های عمرانی
  • كاهش ميزان تصدی گری دفتر فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی در ساخت پروژه‌های عمرانی