توانمندی‌های تولیدی و خدماتی
اطلاع‌رسانی طرح‌ها و فرصت‌ها
حمایت از طرح/پایان‌نامه/رساله
کمیته بازاریابی پژوهشی و فناوری
فهرست کارگاه‌های برگزارشده
مشاهده و ثبت پرسش جدید

جدیدترین اخبار

مدیریت فناوری و پژوهش‌های کاربردی

توسعه پایدار کشور نیازمند ارتباطات مستحکم بین دانشگاه به‌عنوان مرکز تولید علم و فناوری و ارگان‌های دولتی و خصوصی به ویژه صنایع به-عنوان کاربران علم و فناوری است. از سوی دیگر تغییرات شتابان محیط‌های علمی و فناوری و بازارهای جهانی، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را ناچار می‌سازد تا همواره خود را با این تغییرات هماهنگ و همراه نمایند. در این راستا دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری با هدف ایجاد ارتباط بین دانشگاه، صنعت و کشاورزی کشور در مرداد ماه 1370 ایجاد شد. این مدیریت به عنوان کانونی جهت پذیرش نیازهای مراکز صنعتی، خدماتی ـ تخصصی و پژوهشی در قالب پروژه‌های تحقیقاتی ـ پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری، پروژه‌های تحقیقاتی ملی، انعکاس این نیازها به معاونین پژوهشی و اساتید دانشکده‏‌ها، انجام وظیفه می‌کند.

اطلاعات بیشتر

دسترسی های سریع

Shape

ارائه مدل برآورد تقاضای حمل و نقل در کریدور بین المللی شرق به غرب عبوری از کشور ایران

ترانزیت کالا یکی از شیوه های مهم توسعه اقتصادی کشورهای جهان است.طی دهه های گذشته، توسعه سریع اقتصادی جهان باعث عدم تعادل عرضه و تقاضای ترانزیت شده است. بنابراین، ترانزیت به یک دغدغه مهم برای همه کشورهای جهان تبدیل شده است. علی ناصری که این پژوهش در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد وی در رشته مهندسی عمران- حمل و نقل انجام شده است، با بیان این مقدمه گفت: در ایران، یکی از اولویت های اصلی وزارت راه و شهرسازی در بخش حمل و نقل، توسعه کریدور شرق به غرب و توسعه زیرساخت های ترانزیتی کشور است. اهمیت این موضوع، به عنوان یک دروازه حمل و نقل حیاتی همواره مورد توجه کشور قرار گرفته است.
وی در خصوص طرح پژوهشی خود توضیح داد: در این پژوهش سعی شده است بر اساس برآورد تقاضای حمل و نقل جاده ای در کریدور بین المللی شرق به غرب عبوری از کشور ایران، با استفاده ازروش های کتابخانه ای و اسنادی و همچنین مدل های ریاضی پیش بینی تقاضا (روش های سری زمانی) به پیش بینی تقاضای کالای ترانزیت شده از پایانه های مرزی شرق کشور پرداخت. داده های حاصل از این پژوهش ازسال نامه آماری سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای جمع آوری شده وبا استفاده مدل های سری زمانی میانگین متحرک خودهمبسته یکپارچه فصلی ((SARIMA و هولت- وینترز، مدل سازی پیش بینی تقاضای بار ترانزیت ورودی انجام شده است.
مهندس ناصری در اشاره به نتایج این پژوهش اظهار داشت: نتایج مطالعات کتابخانه ای نشان می دهد، بر اساس تاریخچه حمل ونقل ریلی، بار از چین به مقصد ایران از کریدور قزاقستان-ترکمنستان-ایران از سال۱۳۹۴ از مسیر قزاقستان-ترکمنستان راهی ایران شده است. اما فعالیت این مسیر ترانزیتی و گسترش ترانزیت با چین از آن زمان، توسعه نیافته است و حمل و نقل  ریلی بار از چین به مقصد ایران به حدود 3 قطار در سال محدود شده است. با این حال به منظور دست یابی به رشد ترانزیت، انتقال کالا از چین به مقصد اروپا، این امر به عنوان یکی از ظرفیت های مهم وجایگاه ویژه کشور از لحاظ ژئواستراتژی و ژئواکونومی در برنامه دولت قرار گرفته است که می تواند منجر به رشد و ارتقا جایگاه اقتصادی کشور در معادلات بین المللی شود.از دیگر نتایج حاصله، در مدل پیش بینی تقاضا، مدل ترکیبی با کمترین خطا به عنوان مدل برتر معرفی شد.
گفتنی است این پژوهش در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد علی ناصری با راهنمایی دکتر محمود صفارزاده در دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه انجام شد.

اطلاعات بیشتر

 
90 قراردادهای پژوهشی
 
300 مبلغ قراردادها (میلیارد ریال)
 
250 مبلغ وصولی (میلیارد ریال)
 
20 فرصت‌های مطالعاتی